எதில் ஆனந்தம்? கடைசிக் கதை…

கொடுமையிலும் கொடுமை, தனிமையை எதுவோ ஒன்று உடைக்கும் கொடுமை. அமைதி தேவைப்பட்டது என்றைக்கும் இல்லாமல் அன்று நான் நிறைய பேச