மண்டியிட வைத்து தலையில் சுடப்பட்ட மதுஷ்? – உண்மைகளை அம்பலப்படுத்தல்

இப்போதைக்கு வெளிவந்துள்ள அல்லது கசிந்துள்ள தகவல்களின்படி, பாதாள உலகக் கும்பல் தலைவனாக அடையாளப்படுத்தப்பட்ட மாக்கந்துர மதுஷ் அதிகார வர்க்கத்தின் அழுத்தத்தின்