பூமியும் அறிவுள்ள மனித விலங்கும்

இயற்கை நடத்தும் ஒவ்வோர் விடயத்திற்கும் ஏதாவது ஓர் காரணம் இருக்கத்தான் செய்யும். அறிவியல் பூர்வமாகவும் இது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. 1950 களில்