தன்னையே மாய்த்துக் கொள்ள இங்கு யாருக்கும் உரிமையில்லை

எங்கோ மரணச் சேதி அறிந்தததும் “பாவம் தற்கொலையாம்..” என்று உச்சுக் கொட்டுவதுடனும்” முட்டாள் இதற்கெல்லாம் தற்கொலையா?…” என்று விமர்சிப்பதுடனும் நம்